จำนวนผู้เข้าชม : 85

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.... [2021-09-10]

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบหมายให้ พ.ต.ท.มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.... ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ณ ห้องประชุมกองอำนวยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุมประพฤติ โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Microsoft Teams

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา (คณะที่ ๑๑) ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อตรวจพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.... เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฏรต่อไป

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอหลักการของร่างกฎหมาย ต่อคณะกรรมการกฤษฏีกา ซึ่งจะมี
การประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าวในวันที่ ๑๓ และ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ต่อไป