จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


กรมคุมประพฤติผนึกกำลังภาคี ดึงพลังผู้กระทำผิดช่วยเหลือสังคม แก้วิกฤติ COVID-19 [2021-09-10]

ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ประเทศไทยกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จึงได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ สถานศึกษา สถานพยาบาล ศาสนสถาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานภาคีอื่นๆ เช่น มูลนิธิ ชุมชน จำนวนกว่า 65 แห่ง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ล่าสุด (10 กันยายน 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยถึงผลการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่

.

กิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย การสร้างอาคารโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่พักคอย จำนวน 3 หลัง การจัดทำเตียงผู้ป่วยเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม จำนวน 514 เตียง การจัดเตรียมพื้นที่ ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลสนาม การสนับสนุนในการจัดเตรียมสถานที่พักคอย การสนับสนุนสิ่งของในตู้ปันสุขเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด การให้บริการผู้มารับวัคซีน เป็นต้น

.

นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติ ยังเสริมกิจกรรมให้ความรู้และปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง เป็นจำนวน 5,055 ต้น รวมถึงการเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งในระยะเพียง 1 เดือน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 6,768 ราย เป็นผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 1,936 ราย ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 236 ราย ผู้ต้องโทษปรับ จำนวน 116 ราย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่าย ตลอดจนประชาชน จำนวน 4,480 ราย โดยนับเป็นจำนวนชั่วโมงทำงานบริการสังคมรวม 3,382 ชั่วโมง ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเกิดจิตสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศและได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับส่วนรวม