จำนวนผู้เข้าชม : 79

   


กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด [2021-09-09]

กรมคุมประพฤติได้จัดประกวดการทำอาหารภายใต้กิจกรรม Street Food สร้างอาชีพ เพื่อนำเสนอผลงานด้านการทำอาหารของผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ซึ่งแสดงถึงพลังความร่วมมือของอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครืองข่ายในการคืนคนดีสู่สังคม ได้มีการเปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 และปัจจุบันสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้มีการจัดประกวดในระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ชนะเลิศที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          วันนี้ (9 กันยายน 2564) นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต  อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระดับจังหวัด ร่วมกับสมาคมเดอะเชฟประเทศไทยและวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) จากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร และกรมคุมประพฤติไปยังสถานที่จัดอบรมของสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด  การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำอาหาร และธุรกิจการขายอาหารในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น การทำธุรกิจการขายอาหาร  การขาย Delivery และการขายออนไลน์  ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการขายอาหารและนำไปต่อยอดสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ หรือมีธุรกิจเป็นของตนเอง และสร้างรายได้เพียงพอต่อการดูแลตนเองและครอบครัว การอบรมในครั้งนี้นางธารินี  แสงสว่าง  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ร่วม Video Conference ทักทายและกล่าวขอบคุณท่านอาจารย์ คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  โครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 482 คน ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 304 คน ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ในระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ จำนวน 89 คน จากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จำนวน 107 แห่งและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว

street food 1 street food 2
street food 3 street food 4
street food 5 street food 6
street food 7 street food 8
street food 9 street food 10