จำนวนผู้เข้าชม : 77

   


สนง.คป.ชม.จัดการประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Cloud Meeting [2021-09-07]