จำนวนผู้เข้าชม : 516

   


อาสาสมัครคุมประพฤติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” [2021-07-27]

            กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ขานรับนโยบายของนายสมศักดิ์  เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ให้ความสำคัญกับการปลูกสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ถือเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ควรผลักดันและเร่งปลูกให้มีผลผลิตไม่ขาดตลาดเพื่อเป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง จึงดำเนินการจัดโครงการจิตอาสาทำความดีร่วมปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ในแปลงสาธิตการปลูกพืชสมุนไพร (ต้นฟ้าทะลายโจร) ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย โดยมีอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง สรรพคุณและวิธีปลูกต้นฟ้าทะลายโจรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อประโยชน์ในการให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการของสำนักงานคุมประพฤติฯ  พร้อมทั้งมอบพันธุ์ต้นกล้าฟ้าทะลายโจรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  นำไปปลูกที่บ้านของตนเอง  และเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพร้อมทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชนรวมพลังให้ความสำคัญกับการปลูกพืชสมุนไพร  เช่น ฟ้าทะลายโจร  ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษา 

             นอกจากนี้ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปลูกพืชสมุนไพร จำนวน  20 ชนิด  เช่น ฟ้าทะลายโจร กระขาย ขมิ้นชัน และสมุนไพรอื่นๆ  ในการจัดกิจกรรม ลงแขกดำนาตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงณ ศูนย์การเรียนรู้หลักปราชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (โคก หนอง นา โมเดล) ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโน (อุทยานบึงบัว) การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการป้องกันตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19)

1 2
3 4
5