จำนวนผู้เข้าชม : 336

   


กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดผ่านระบบออนไลน์ รองรับการทำงานยุค New Normal [2021-07-23]

          กรมคุมประพฤติ  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนองจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด  ตามหลักสูตรคู่มือสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษกรณีพิเศษ โทษระยะสั้น ครั้งที่ 5/2564 หัวข้อ หลักการใช้ชีวิตวิถีใหม่  ผ่านระบบออนไลน์  รองรับการทำงานยุค New Normal  โดยเชิญวิทยากรจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ นายจตุภัทร พูลแก้ว วิทยากรจิตอาสา 904  นายวิทยากร ศรีเกตุ อาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็นปราชญ์ชุมชน และพระครูสิริตโปทานุรักษ์ พระวิทยากรเจ้าคณะตำบลเขานิเวศน์ ซึ่งเป็นการบรรยายผ่านโปรแกรม  LineMeeting มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษตาม โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ นักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้นและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำต่างๆ  และได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาในระดับพื้นที่เพื่อเป็นทางเลือกในการดำเนินวิถีชีวิตใหม่อย่างพอเพียง และเป็นการทำงานภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์จำนวน  168 ราย

1 2
3 4
5