จำนวนผู้เข้าชม : 365

   


กรมคุมประพฤติร่วมส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ [2021-07-23]

กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสีดา พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ ส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ หลังจากที่ผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลสีดา ได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานคุมประพฤติฯ ในการขอรับการสนับสนุนผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีฝีมือด้านช่างก่อสร้าง เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้จนแล้วเสร็จ พร้อมเข้าพักอาศัย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากกาชาดอำเภอสีดา และได้รับคำชมเชยจากหัวหน้าส่วนราชการต่างๆการปฎิบัติงานของผู้ถูกคุมความประพฤติในครั้งนี้ และได้ร่วมพิธีส่งมอบบ้าน ทำให้ผลงานของผู้ถูกคุมประพฤติเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจงานให้กับกรมคุมประพฤติ สร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกคุมประพฤติที่ทำประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

 

ซึ่งภารกิจนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเรื่องการนำงานบริการสังคมมาปรับใช้กับชุมชนและส่งเสริมทักษะฝีมือของผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำประโยชน์ให้กับชุมชนให้เกิดการยอมรับและการปรับตัวเข้าสู่สังคมต่อไ