จำนวนผู้เข้าชม : 344

   


กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด [2021-07-22]

          วันนี้ (22 กรกฎาคม 2564) นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ครั้งที่ 1/ 2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

          สำหรับการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมรับทราบข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเตรียมความพร้อมการทำงานรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ทันที ซึ่งกรมคุมประพฤติได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้กฎหมายประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อพิจารณาการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติที่ต้องเตรียมการรองรับหลังประมวลกฎหมายยาเสพติดบังคับใช้ และแผนปฏิบัติการกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงาน รวมถึงการบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งในที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในส่วนของกรมคุมประพฤติสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประมวลกฎหมายยาเสพติด

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้รับทราบถึงสาระสำคัญของประมวลกฎหมายยาเสพติด กระบวนการการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ของกรมคุมประพฤติ