จำนวนผู้เข้าชม : 327

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม [2021-07-20]

          วันนี้ (20 กรกฎาคม 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้นางธารินี  แสงสว่าง  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พันตำรวจโทมนตรี  บุณยโยธิน  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ   และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม ณ ห้องประชุม กองอำนวยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุมประพฤติ ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings  ซึ่งมีนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุม

      การประชุมครั้งนี้เป็นการแจ้งความคืบหน้าการจัดทำคำสั่งกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รวมถึงแจ้งผลสำรวจเรื่องการปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้กระทำความผิดหรือผู้พ้นโทษที่มีลักษณะเป็นภัยต่อสังคม ช่องทางการติดต่อประสานงานระหว่างคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการพิจารณาคลิปวีดีโอสั้นในการอธิบายหลักการและเนื้อหาของร่างกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการพิจารณาให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมจำนวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะทำงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่างกฎหมายและคณะทำงานผลักดันร่างกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนร่างกฎหมายฉบับนี้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วต่อไป

1 2
3 4
5