จำนวนผู้เข้าชม : 193

   


คุมประพฤติบัวใหญ่ นำผู้ถูกคุมความประฤติสร้างเตียงสำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 [2021-07-17]

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขยายเป็นวงกว้างและมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เตียงขาดแคลน ซึ่งกรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ จึงบูรณาการการทำงานร่วมกับทางทหารและฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่นำผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีฝีมือด้านช่างเชื่อมทำงานบริการสังคม จำนวน 15 คน เพื่อประกอบเตียงสนามรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลบัวใหญ่ เพื่อทำเป็นโรงพยาบาลสนามในการรองรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 45 เตียง พร้อมพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ณ อำเภอบัวใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ มุ่งหมายให้ภารกิจงานด้านการทำงานบริการสังคม (Community Service) ช่วยส่งเสริม สนับสนุน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่งภารกิจนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเรื่องการนำงานบริการสังคมมาปรับใช้กับชุมชนและส่งเสริมทักษะฝีมือของผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำประโยชน์ให้กับชุมชนให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ เกิดการยอมรับและการปรับตัวเข้าสู่สังคมต่อไป เพื่อกระตุ้นให้ผู้กระทำความผิด เกิดความภาคภูมิใจว่ายังมีคุณค่าและสังคมยอมรับว่าผู้กระทำผิดมีความสำนึกตัว และยังทำคุณประโยชน์ต่อผู้อื่น