จำนวนผู้เข้าชม : 122

   


กรมคุมประพฤติส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานและจัดส่งชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 [2021-07-16]

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2564) จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อย่างรุนแรง กรมคุมประพฤติ  ส่งกำลังใจและความห่วงใย ไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติ สำนักงาน
คุมประพฤติทั่วประเทศ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั้ง 2 แห่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อ
ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ตรวจพิสูจน์ ผู้พักการลงโทษ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด
โดยได้จัดส่งอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ชุด
PPE) เพื่อใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างการปฏิบัติงาน