จำนวนผู้เข้าชม : 292

   


กรมคุมประพฤติ เสริมศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ สร้างกลไกดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน [2021-07-13]

กรมคุมประพฤติ เสริมศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ สร้างกลไกดูแลผู้กระทำผิดในชุมชน

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2564) กรมคุมประพฤติ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม วัน อ...) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบจอภาพ Video Conference System เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะหรือศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนปีงบประมาณ พ.. 2564 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอันจะนำไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยพันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นางสาวพวงทิพย์ นวลขาว ผู้อำนวยการกองบริหารและส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครคุมประพฤติว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมคุมประพฤติขอแสดงชื่นชมและเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติที่สามารถขับเคลื่อนภารกิจแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นคนดีคืนสู่สังคมได้เป็นอย่างดี แม้จะมีข้อจำกัดต่าง ๆ กรมคุมประพฤติได้พยายามแก้ไขปรับปรุงเชิงระบบ โดยการปรับโครงสร้างเป็นชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย สร้างกลไกเชื่อมโยงการทำงานทั้งระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างพลังและผลงานเชิงประจักษ์ เช่น กิจกรรมบริจาคโลหิตทำความดีเพื่อสังคม หรือการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ อาสาสมัครคุมประพฤติยังมีบทบาทในการช่วยเหลือดูแลผู้พ้นโทษ หรือผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้กระทำผิดให้ปฏิบัติตนตามเงื่อนไขคุมประพฤติ ซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นกลไกที่สำคัญมากในการดูแลและประสานติดต่อในพื้นที่ ส่งผลต่อแนวนโยบายการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน หรือ  JSOC (Justice Safety Observation Ad hoc Center) อีกด้วย

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ฝากถึงความห่วงใยและการดูแลสุขภาพของอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมทั้งขอบคุณอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยคืนคนดีสู่สังคม