จำนวนผู้เข้าชม : 161

   


กรมคุมประพฤติ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมปฏิบัติภารกิจคืนคนดีสู่สังคม [2021-07-13]

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (16 มีนาคม วันอ.ส.ค.) เพิ่มเติม โดยวิธีการบรรยายผ่านระบบจอภาพ Video Conference System เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะหรือศักยภาพในการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาสาสมัครคุมประพฤติพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติได้ให้ความสำคัญกับอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนต่างๆ เพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องปรับกลไกวิธีการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทุกคน กรมคุมประพฤติ จึงมีแนวคิดในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับโครงสร้าง กำหนดทิศทางของอาสาสมัครคุมประพฤติอย่างชัดเจน ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็วและการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติเพิ่มมากขึ้น และขับเคลื่อนงานคุมประพฤติไปสู่เป้าหมายในการคืนคนดีสู่สังคม

          นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งแสดงความห่วงใยถึงอาสาสมัครคุมประพฤติในการปฏิบัติงานในพื้นที่อีกด้วย