จำนวนผู้เข้าชม : 192

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม [2021-07-12]

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2564) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้ นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม โดยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุมกองอำนวยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุมประพฤติ ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม

สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้รับทราบถึงนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม และการสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องประโยชน์จากกฎหมายที่ประชาชนจะได้รับและเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่สรุปสาระสำคัญ และความคืบหน้าของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.…. และการจัดทำคำสั่งกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม

ซึ่งในที่ประชุมมีการพิจารณาร่างรายละเอียดและแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคมให้แก่ประชาชน

อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายด้านการปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม ต่อเนื่องมาจากภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Justice Safety Observation Ad hoc Center : JSOC) โดยมีเจตนารมณ์เพื่อผลักดันให้มีกฎหมายที่ใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ สร้างความปลอดภัยให้สังคม แก้ไขปัญหาและลดอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษ ตลอดจนมีกฎหมายกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการติดตาม ควบคุม และสอดส่องผู้พ้นโทษที่กระทำความผิดซ้ำซากในคดีร้ายแรง อุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ หรือมีความเสี่ยงในการกลับมากระทำผิดซ้ำอีก ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยและการบริหารความยุติธรรม รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการคุมประพฤติหรือเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนเพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ