จำนวนผู้เข้าชม : 137

   


กรมคุมประพฤติ ผนึกกำลัง สกธ. ดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำผิดความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ... พร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน [2021-07-08]

 กรมคุมประพฤติ ผนึกกำลัง สกธ. ดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำผิดความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ... พร้อมเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

       เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำผิดความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ... (กฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม) ครั้งที่ 1/ 2564 โดยมีพันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10-08 ชั้น 10 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม 

สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้รับทราบถึงนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เรื่องการปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม และการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประโยชน์จากฎหมายที่ประชาชนจะได้รับ พร้อมทั้งมีการสรุปสาระสำคัญ และความคืบหน้าของการจัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ... ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ เข้าสู่การพิจารณาอนุมัติหลักการของคณะรัฐมนตรี รวมถึงการจัดทำคำสั่งกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวัง ผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนเฉพาะด้าน อาทิ คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์ คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนด้านสตรีและเด็ก คณะทำงานด้านสังคม และคณะทำงานด้านสารัตถะ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างกฎหมายให้กับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ทั้งการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน การจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอสภาพปัญหาเหตุผลความจำเป็น และสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ รวมถึงสิ่งที่ประชาชนหรือสังคมจะได้รับภายหลังที่ร่างพระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้ อันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของเรื่องดังกล่าวต่อไป