จำนวนผู้เข้าชม : 152

   


กรมคุมประพฤติจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู นำผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดที่มีความเสี่ยงกระทำผิดซ้ำสูงเข้ารับการปรับพฤติกรรมที่บ้านกึ่งวิถี วัดป่าสามัคคีโนนกุด จังหวัดอุดรธานี หวังลดการกระทำผิดซ้ำ [2021-07-07]

          กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี นำผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดที่มีความเสี่ยงกระทำผิดซ้ำสูง จำนวน 11 ราย เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ เป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 ณ บ้านกึ่งวิถี วัดป่าสามัคคีโนนกุด จังหวัดอุดรธานี

          นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องดังกล่าวว่า กรมคุมประพฤติพยายามพัฒนาแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญที่มีโอกาสกระทำผิดซ้ำสูง จึงต้องมีการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูที่เหมาะสมและเป็นพิเศษจากผู้กระทำผิดกลุ่มอื่นๆ โดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติทั้ง 11 ราย เข้ารับบริการที่บ้านกึ่งวิถี วัดป่าสามัคคีโนนกุด จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ห่างไกลจากสิ่งกระตุ้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อน สถานที่ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการหยุดวงจรการใช้ยา และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการแก้ไขฟื้นฟู ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้ฝึกปฏิบัติธรรม มีสติเกิดการควบคุมตนเอง ตระหนักรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด และเกิดความสุขตามแนวพุทธวิถีโดยไม่ต้องพึ่งความสุขจากยาเสพติด

          โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน ผู้ถูกคุมความประพฤติทั้ง 11 ราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะนำชีวิต และได้รับความรู้เรื่องการรู้จักตนเองและผู้อื่น การแก้ไขปัญหาและการจัดการปัญหา เพื่อฟื้นฟูพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีกำลังใจและมีแรงจูงใจในการบำบัดฟื้นฟูฯ และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการมีเป้าหมายในชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจและส่งเสริมความพร้อมของผู้ถูกคุมความประพฤติด้านการประกอบอาชีพ สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้เป็นปกติสุข สมดุล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่หวนกลับไปกระทำพฤติกรรมเดิมซ้ำอีก นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการสร้างโรงครัววัด และผลิตน้ำยาล้างจานเพื่อมอบให้วัดป่าสามัคคีโนนกุดไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

          กรมคุมประพฤติตระหนักดีว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สวัสดิภาพทางสังคม หรือแม้กระทั่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ผู้ใช้สารเสพติดมักก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องการก่ออาชญากรรม ทะเลาะ ทำร้ายร่างกาย ส่งผลกระทบถึงบุคคลในครอบครัว สังคม และประเทศชาติ กรมคุมประพฤติจึงมีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาที่เหมาะสม สามารถแก้ไขพัฒนาพฤติกรรมตนเอง นำความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม ประเทศชาติ และส่งผลต่อการลดอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ถูกคุมความประพฤติได้อย่างเป็นรูปธรรม