จำนวนผู้เข้าชม : 263

   


กรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี โชว์พลังอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมเปิดโอกาสผู้กระทำผิดแข่งทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ [2021-03-15]

กรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี โชว์พลังอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมเปิดโอกาสผู้กระทำผิดแข่งทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ

กรมคุมประพฤติ โชว์พลังภาคประชาชน เชิดชูอาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ เสริมรายได้แก่ผู้กระทำผิด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

วันนี้ (15 มีนาคม 2564) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมระดับสูง และนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ร่วมโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 52 ราย โล่อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น จำนวน 74 ราย และอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 25 ปี จำนวน 138 รายทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครคุมประพฤติ รวมทั้งมีการมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 และโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 29 ปี ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ พร้อมเปิดตัวกิจกรรมการประกวดทำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพเพื่อแสดงพลังอาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายในการคืนคนดีสู่สังคม ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 3-4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม ตระหนักดีว่าการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้กระทำผิด เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้กระทำผิดไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ และการทำอาหารเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นเชฟในร้านอาหาร หรือโรงแรม หรือเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง จึงควรยกระดับฝีมือให้เป็นมืออาชีพ โดยทางกรมราชทัณฑ์จะฝึกฝนเพื่อเป็นเชฟเนื่องจากมีระยะเวลาในการฝึกฝนที่ต่อเนื่อง ส่วนกรมคุมประพฤติจะฝึกการทำอาหาร ที่อบรมระยะสั้น สามารถประกอบอาชีพได้ทันที ในรูปแบบ Street Food ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ ได้ โดยใช้ต้นทุนไม่มาก ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ การเปิดตัวการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิด ได้แสดงผลงาน และแข่งขันกันเพื่อยกระดับคุณภาพ โดยหลังจากนี้ จะจัดการแข่งขันจากในระดับจังหวัด ระดับภาค จนถึงระดับประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือแบบครบวงจร ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งคือ อาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อส่งเสริมนโยบายสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

 การจัดประกวดการทำอาหาร จะเป็นการยกระดับฝีมือของผู้ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรมให้เป็นมาตรฐาน และต่อยอดผู้ที่มีฝีมือให้ไปสู่เวทีของมืออาชีพ มีการฝึกทักษะเพิ่มเติมร่วมกับสมาคมเดอะเชฟประเทศไทย และเป็นการสร้างความเข้าใจและยอมรับของสังคมต่อผู้เคยกระทำผิดว่ามีศักยภาพ และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ หากได้รับโอกาสจากสังคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า อาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นกลไกภาคประชาชนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม และช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในด้านต่างๆ อาทิ ติดตาม ดูแล สงเคราะห์ผู้กระทำผิด แสวงหาข้อเท็จจริง หรือส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติ ตลอดจนการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งกรมคุมประพฤติ มีอาสาสมัครคุมประพฤติครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศจำนวนกว่า 20,220 คน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญกับเครือข่ายภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับสังคม และยังเป็นกลไกในการช่วยให้ผู้กระทำผิดสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น ตลอดจนร่วมสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด ซึ่งในกิจกรรมการประกวดการทำอาหารครั้งนี้ เป็นผลงานที่เกิดจากความร่วมมือกับอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายในพื้นที่ ที่ร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม ให้ประกอบอาชีพขายอาหาร หรือได้รับการจ้างงานด้านการทำอาหารได้