จำนวนผู้เข้าชม : 157

   


กรมคุมประพฤติประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 [2021-02-16]

กรมคุมประพฤติประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

      วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงงบประมาณจากการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565  โดยมี คณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ  ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  กรุงเทพมหานคร

       การประชุมในครั้งนี้มีการนำเสนอรายละเอียดกรอบวงเงินคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมคุมประพฤติ โครงการและกิจกรรมที่เปิดใหม่ในคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  โดยที่ประชุมได้ร่วมกันรับฟังความคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และนำเสนอข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับรายการงบประมาณที่ปรากฎในคำขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ที่คาดว่าจะเป็นประเด็น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฏรและวุฒิสภา ต่อไป