จำนวนผู้เข้าชม : 170

   


คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี [2020-12-16]

คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี

 

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุมฯ โดยแจ้งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ และการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก โดยการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM)  มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทำผิด สร้างการรับรู้และความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และอื่นๆ พร้อมทั้งดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ ที่หมดวาระลง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมฯ จากเสียงส่วนมากเลือกให้ นายสำราญ ใจซื่อ เป็นประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติฯ เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ ท่าน เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๗ คน วันนี้(๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ วัดเขาวัง ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓)