จำนวนผู้เข้าชม : 179

   


คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี [2020-12-02]

คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ได้จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมฯ โดยแจ้งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ และการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก โดยการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM)  มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทำผิด สร้างการรับรู้และความเข้าใจ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และอื่นๆ พร้อมทั้งดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน ที่หมดวาระลง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติแต่งตั้งให้ นายนิวัน รักษ์พลเมือง เป็นประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติฯ เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๔๔ ท่าน เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๗ คน วันนี้ (๒ ธันวาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ เทศบาลตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี.

                                   ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒ ธันวาคม ๒๕๖๓)