จำนวนผู้เข้าชม : 171

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดราชบุรี รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [2020-12-01]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดราชบุรี รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว พนักงานคุมประพฤติชำนาญพิเศษ หัวหน้ากลุ่มคุมความประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดราชบุรี รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีฯ นายอภัย เอียดบัว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการฯ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) และโครงการดังกล่าวนั้นจัดขึ้นโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี ร่วมกับกรมการปกครอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพด้านจิตใจและสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดการยอมรับในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวกการควบคุมตนเอง สามารถพัฒนาตนเองให้มีทักษะทางสังคมและปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และได้รับการพัฒนา ฝึกทักษะอาชีพ เกิดแรงจูงใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ใช้หลักสูตร ๑๒ วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๕๓ คน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ค่ายบุรฉัตร ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี.

                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)