จำนวนผู้เข้าชม : 96

   


กรมคุมประพฤติเสริมพลัง สร้างเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศ [2020-11-25]

                 วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2563) นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการดูแลผู้กระทำผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสังคม ให้กับประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัด/ อำเภอ/ เขต และพนักงานคุมประพฤติที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติ ภาค 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ให้กลับตนเป็นคนดีของชุมชนและสังคม สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

 ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ถ่ายทอดนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งกรมคุมประพฤติได้มีการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับกลุ่มผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้กระทำผิด รวมถึงรองรับการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมที่มีความรุนแรง เพื่อเป็นมาตรการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ต้องขังในปริมาณเกินกว่าศักยภาพของเรือนจำที่รองรับได้ ส่งผลให้เกิดสภาวะคนล้นคุก และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มุ่งเน้นการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ด้วยการลดปริมาณผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำอย่างครบวงจร  นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติยังได้พัฒนางานด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการพัฒนาโปรแกรมค่ายสานสัมพันธ์ครอบครัว การพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราแบบเข้มข้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 

 

 อธิบดีกรมคุมประพฤติยังได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเดิมให้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการขยายจำนวนอาสาสมัครคุมประพฤติให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ เนื่องจากนโยบายต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นจะส่งผลให้จำนวนผู้กระทำผิดเข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติมากยิ่งขึ้น อาสาสมัครคุมประพฤติจะเป็นกลไกหลักในพื้นที่ในการสอดส่องดูแลและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รวมทั้งการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ที่กรมคุมประพฤติบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น มาตรการทำงานบริการสังคมหรือการทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับร่วมกับศาลอาญา รวมถึงการสงเคราะห์และสร้างงานสร้างอาชีพร่วมกับภาคเอกชน