จำนวนผู้เข้าชม : 195

   


กรมคุมประพฤติให้การต้อนรับ กองทัพอากาศ พร้อมหารืองานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2020-10-30]

          วันนี้ (30 ตุลาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.เสกสัณน์ ไชยมาตย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ และคณะ พร้อมหารือเรื่องการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสังกัดกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 และเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring Control Center หรือ EMCC) ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวถึงนโยบายสำคัญในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในงานคุมประพฤติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน อีกทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคทั้งในเชิงข้อกฎหมายและการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชน สตรี และผู้ป่วยพิเศษ ซึ่งอธิบดีกรมคุมประพฤติได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่ต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นวัคซีนป้องกันปัญหายาเสพติดในระยะยาว ทั้งนี้ กองทัพอากาศ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป