จำนวนผู้เข้าชม : 177

   


กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมติดกำไล EM ให้ผู้ได้รับการพักโทษกว่า 900 ราย [2020-10-27]

     วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 12/ 2563 และมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564  พร้อมเดินหน้ายกระดับระบบงานคุมประพฤติและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านงานคุมประพฤติ โดยเน้นย้ำให้มีกลไกและเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกัน และยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการสำคัญ ทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน การพัฒนางานสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในรูปแบบบ้านกึ่งวิถีและโรงงานกึ่งวิถี และการขับเคลื่อนการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

       ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ถ่ายทอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กับผู้ที่จะได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก จำนวนกว่า 900 ราย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากระทรวงยุติธรรมมีระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมดูแลและติดตามผู้กระทำผิดที่มีประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริง จากนั้น ที่ประชุมมีการรายงานความคืบหน้าในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ และแผนการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประะพฤติ โดยเน้นแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM ติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมถึงเทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติในการเป็นกลไกสำคัญในภารกิจคืนคนดีสู่สังคม