จำนวนผู้เข้าชม : 159

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดปฐมนิเทศ และ แจ้งคำวินิจฉัย ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ พร้อมทั้งถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) หลังรับฟังคำวินิจฉัยฯ [2020-10-26]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดปฐมนิเทศ และ แจ้งคำวินิจฉัย ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ พร้อมทั้งถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) หลังรับฟังคำวินิจฉัยฯ


      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายไพศาล ทวีผล ,นายภาคภูมิ โตโคกสูง และนางสาววรรณวิสา เล็กแดงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมความประพฤติ จัดปฐมนิเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและการประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งชี้แจงเงื่อนไขต่างๆ สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และ แจ้งคำวินิจฉัย ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี และในคราวเดียวกันนี้ได้ดำเนินการถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring)/(EM) ที่ใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว หลังรับฟังคำวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพิจารณาแล้ว จำนวน ๒ ราย วันนี้ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารหลังใหม่ (อาคาร ๒) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.

 

                                  ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี..(๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)