จำนวนผู้เข้าชม : 176

   


คุมประพฤติ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นถิ่น เป็นประจำ ทุกวันอังคารและวันศุกร์ [2020-10-02]

คุมประพฤติ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นถิ่น เป็นประจำ ทุกวันอังคารและวันศุกร์

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น ผ้าพื้นเมือง มาทำงานอย่างสวยงาม สดใส เป็นการส่งเสริม การรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย และตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยใช้และสวมใส่ผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมืองในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น อันจะส่งผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในท้องถิ่นต่างๆ  ตลอดจนนำมาสู่ความภาคภูมิใจในผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จึงร่วมกันรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานฯ สนับสนุนการใช้และการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในวันอังคารและวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์.

                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี... (๒ ตุลาคม ๒๕๖๓)