จำนวนผู้เข้าชม : 201

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดโครงการฝึกวิชาชีพการทำกาแฟส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ [2020-09-24]

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายวิตถวัลย์  สนุทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ "การทำกาแฟ" ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 - 24 กันยายน 2563 โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลและผู้ที่ได้รับการจ้างงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม เข้าร่วมโครงการ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา

 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ทั้งในด้านการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ ตลอดจนการรับเข้าทำงานในสถานประกอบการ และการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ อาทิ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ การทำกาแฟ ที่จัดขึ้นในวันนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการสมัครงานหรือประกอบอาชีพในอนาคต 

 

จากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา เพื่อถ่ายทอดนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนโยบายกรมคุมประพฤติ พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีนายบัญญัติ วงค์สว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ