จำนวนผู้เข้าชม : 213

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านการทุจริต ร่วมใจสวมใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ [2020-09-03]

คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านการทุจริต ร่วมใจสวมใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านการทุจริต ร่วมใจสวมใส่เสื้อสีขาวทุกวันพุธเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เมื่อวันพุธ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความรู้และการตื่นตัวต่อผลกระทบของการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงสร้างพลังทางสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาที่สำคัญทุกหน่วยงานต้องสร้างการรับรู้อย่างจริงจังเพื่อให้คนในชาติรู้ถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชันและร่วมกันต่อต้านการทุจริตเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยต่อไป.

                                    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓ กันยายน ๒๕๖๓)