จำนวนผู้เข้าชม : 190

   


กรมคุมประพฤติทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ภาค 3 [2020-09-01]

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะเกรซ เรสซิเด้นซ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์และทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสังคม พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ภาค 3 และชี้แจงกรอบแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของกรมคุมประพฤติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

         อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวว่า กรมคุมประพฤติมุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ภายใต้ภารกิจงานของกรมคุมประพฤติ พร้อมทั้งสร้างกระบวนการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดหวนไปกระทำผิดซ้ำ โดยการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยควบคุมดูแล และเน้นย้ำถึงกระบวนการคืนคนดีสู่สังคม อาทิ การพัฒนาบ้านกึ่งวิถีให้เป็นรูปแบบเดียวกับ บ้านกึ่งวิถี ปูลา รายอ กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งนำภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการในการสร้างงานสร้างอาชีพ และการสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมโดยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ