จำนวนผู้เข้าชม : 163

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [2020-08-27]

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาพระราชทานพระอนุญาตให้ กระทรวงยุติธรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในฐานะ “เจ้าฟ้านักพัฒนา ประชาไทยพ้นภัยยาเสพติด” โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้ นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

สำหรับพิธีถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณฯ พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ในนามนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 27 โดย สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน ในการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ของทุกปี ตามมติของสหประชาชาติและเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทและความสำคัญของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเยาวชน และศิลปิน ที่มีจิตอาสา เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนทำงานด้านยาเสพติด จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่ได้รับโล่ จำนวน 107 ราย ในการนี้ นางสาวต่วนนะ  อัลยุพรี  พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทบุคคล ระดับดีเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด  ประจำปี 2563 อีกด้วย slot99

ปปส รับโล่ 1 ปปส รับโล่ 2
ปปส รับโล่ 3 ปปส รับโล่ 4