จำนวนผู้เข้าชม : 146

   


กรมคุมประพฤติเสริมศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว [2020-08-24]

 

วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว รุ่นที่ 3 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 29 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ในสังกัดกองทัพบก และกรมการปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวที่เปิดดำเนินการใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนฝึกฝนให้เกิดทักษะเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและพฤติกรรมของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง ประกอบด้วย กระบวนการกลุ่ม (ชุมชนบำบัด) กระบวนการให้ความรู้ (พระมงกุฎโมเดล) และกระบวนการสร้างงานสร้างอาชีพ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า เรากำลังปฏิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ เรากำลังต่อสู้กับภัยยาเสพติดซึ่งถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มุ่งทำลายทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ ในการต่อสู้นี้เปรียบเสมือนการทำการรบ ถ้าเรารบชนะก็ถือเป็นการสร้างคุณประโยชน์มหาศาลให้กับประเทศชาติ เงินที่เข้าไปสู่กระบวนการค้ายาเสพติดจะถูกดึงกลับมาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ คนที่หลงผิดก้าวพลาดจะถูกดึงกลับมาให้เค้าได้รับโอกาสมีชีวิตที่สดใสขึ้นอีกครั้ง  เราต้องมองว่าผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดคือกลุ่มบุคคลผู้ก้าวพลาด การนำเข้าสู่ระบบบังคับบำบัดคือการให้โอกาสให้กลับตนเป็นคนดี และกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการที่จะบรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ดังกล่าวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีในการขับเคลื่อนงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดให้มีประสิทธิภาพ อันถือเป็นกลไกบูรณาการการปราบปรามยาเสพติดให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม