จำนวนผู้เข้าชม : 217

   


กรมคุมประพฤติเตรียมนำอุปกรณ์ EM มาใช้เป็นเครื่องมือในการคืนคนดีสู่สังคม [2020-08-13]

วันนี้ (13 สิงหาคม 2563) พันตำรวจโท มนตรี  บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกกับผู้บริหารกรมคุมประพฤติและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในภารกิจงานคุมประพฤติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการใช้งานอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกรมคุมประพฤติและบริษัทที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดวิธีการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ เข้าร่วม ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ทุกท่านในฐานะผู้บริหารซึ่งจะต้องบริหารจัดการในการนำอุปกรณ์ EM มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ ที่จะเริ่มในวันที่ 1 กันยายน ที่จะถึงนี้ รวมถึงการสื่อสารกับผู้มีอำนาจสั่งใช้ในพื้นที่ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ ความเข้าใจในอุปกรณ์ กระบวนการขั้นตอนต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ แนวทาง ตลอดจนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงานในสำนักงานคุมประพฤติมีประสิทธิภาพสูงสุด

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวต่อไปว่า กรมคุมประพฤติจะนำอุปกรณ์ EM ไปใช้กับผู้กระทำผิดหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ กลุ่มผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และกลุ่มที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก เป็นการเสริมประสิทธิภาพงานคุมประพฤติ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพฤตินิสัยให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมกับโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ และกลุ่มผู้เสพยาเสพติด ให้กลับตนเป็นคนดีและไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ อันเป็นการส่งเสริมนโยบายคืนคนดีสู่สังคม และยังนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการนำ EM มาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกอีกด้วย

เปิด EM1 เปิด EM2
เปิด EM3 เปิด EM4
เปิด EM5 เปิด EM6
เปิด EM7 เปิด EM8
เปิด EM9 เปิด EM10