จำนวนผู้เข้าชม : 82

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2020-08-13]