จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมการประชุมสัมมนา “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” [2020-07-28]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมการประชุมสัมมนา “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า มอบหมายให้ นายพัฒน์พงษ์ ธนะชัยขันธ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมการประชุมสัมมนา “โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ได้รับเกียรติจาก นายธนากร ปุสยะไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเวียงป่าเป้า เป็นประธานในโครงการฯ ซึ่งศาลแขวงเวียงป่าเป้าได้จัดการประชุมสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลมีความเข้าใจถึงปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น และมีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนากระบวนการยุติธรรม และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อทดแทนรูปแบบการดำเนินงานแบบเดิม อันจะนำไปส่งการเป็น Digital Court ส่งผลให้การบริหารอรรถคดีแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายใหม่ ณ ห้องประชุมแคนา เพลินนะ เพลินนา ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย