จำนวนผู้เข้าชม : 165

   


NEW NORMAL ความปกติใหม่ในงานคุมประพฤติ มาตรการในสถานที่เพื่อการพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานการณ์ Covid-19 [2020-07-24]

1.ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ สอบถามประเมินอาการเป็นประจำทุกวัน และให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ล้างมือบ่อยๆ

2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

3.การจัดระเบียบและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในทุกๆกิจกรรม รวมถึงการแยกใช้อุปกรณ์