จำนวนผู้เข้าชม : 203

   


NEW NORMAL ความปกติใหม่ในงานคุมประพฤติ การรับ-ส่งตัว ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานการณ์ Covid-19 [2020-07-22]

          สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เตรียมสถานที่สำหรับกักตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน และประสานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสำรวจความพร้อม ให้ความรู้ และคำแนะนำในการรับตัวและดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
1.เจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือทุกครั้งเมื่อต้องสัมผัสตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และตรวจคัดกรองวัดไข้
2.สร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19
3.ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ต้องสวมหน้ากากอนามัย พร้อมตรวจคัดกรองวัดไข้และอาการเบื้องต้น หากพบว่ามีอุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และมีประวัติสัมผัสผู้ป่วย ให้ส่งตัวไปยังสถานพยาบาล และประสานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19
4.ทำความสะอาด และพ้นฆ่าเชื้อพาหนะทั้งก่อนและหลังส่ง-รับตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
5.จัดเตรียมที่นั่งแบบเว้นระยะภายในยานพาหนะ
6.ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ต้องล้างมือก่อนเข้าสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมส่งมอบบันทึกผลการวัดไข้และสอบถามอาการเพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังเบื้องต้น