จำนวนผู้เข้าชม : 163

   


กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ พร้อมขยาย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” 7 จังหวัด [2020-07-15]

กรมคุมประพฤติพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ พร้อมขยาย ศูนย์ขวัญแผ่นดิน7 จังหวัด

                กรมคุมประพฤติพัฒนาศักภาพวิทยากรแกนนำ เพื่อขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ สมุทราปราการ ชลบุรี อุบลราชธานี ยโสธร ขอนแก่น บุรีรัมย์ และเชียงใหม่

 วันที่ (15 กรกฎาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำและขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจากการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ (Learning by Doing) พร้อมขยายผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่าย  ศูนย์ขวัญแผ่นดินใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวนงเยาว์ มูลเครือคำ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุมประพฤติ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผู้แทนจากหน่วยงานภาคี ได้แก่ กรมการปกครอง และกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการฯ และให้การต้อนรับ ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวถึงสถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติดในพื้นที่และแนวทางการขับเคลื่อนค่าย ศูนย์ขวัญแผ่นดินเพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบ โปรแกรม และแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ รวมทั้งการสร้างการยอมรับของประชาชน โดยการนำชุมชนและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม ส่งผลให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังได้ถ่ายทอดนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามบทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติ โดยเฉพาะการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ