จำนวนผู้เข้าชม : 64

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดโครงการ "ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าก๊อและชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะร่วมใจปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ตามโครงการฟอกลมหายใจ" [2020-07-02]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับ นายมานพ บุญยืนกุล ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าก๊อและอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางโยษิตาไทยใหม่ และ นางสาวรำพรรณ เกตสระชัย อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน 16 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 11 ราย เครือข่ายยุติธรรมชุมชนจำนวน 1 ราย และประชาชนในชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะจำนวน 64 ราย จัดโครงการ "ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าก๊อและชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะร่วมใจปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ตามโครงการฟอกลมหายใจ" โดยมี นายจิตรกร คูสินไทย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธี และได้รับความอนุเคราะห์กล้าพันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้แก่ กล้าพันธุ์ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง ไม้สมอพิเภก ไม้มะกอกป่า และไม้มะขามป้อม รวมจำนวนทั้งสิ้น 500 ต้น ปลูกในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ 18 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสนองนโยบายจังหวัดเชียงราย ที่มีการนำร่องให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแห่งการรณรงค์ การฟอกลมหายใจ และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนบทบาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าก๊อเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ณ ศูนย์ยุติธรรมตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย