จำนวนผู้เข้าชม : 468

   


กรมคุมประพฤติตีแผ่มาตรการรับมือวิกฤต Covid-19 [2020-06-14]

กรมคุมประพฤติตีแผ่มาตรการรับมือวิกฤต Covid-19

ในขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค Covid-19 ที่นอกจากเข้าโจมตีระบบอวัยวะในร่างกายแล้ว การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้งยังลุกลามเสมือนโรคร้ายไปยังภาคเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย โดยที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องรับศึกหนักกับวิกฤต Covid-19 ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างต้องปรับตัวให้ไว รับมือให้ทันกับสถานการณ์ดังกล่าวไม่ต่างจาก กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่มีการดำเนินการตั้งรับกับวิกฤตการณ์นี้เช่นเดียวกัน

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ออกมากำชับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมตั้งคณะทำงานบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมคุมประพฤติ เพื่อส่งเสริมมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดมาตรการต่างๆ อาทิ มาตรการด้านบุคลากร มาตรการของหน่วยงานในสังกัด มาตรการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมาตรการด้านอาสาสมัครคุมประพฤติ ตลอดจนรายงานสถานการณ์จำนวนเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมีกลุ่มผู้สัมผัส/คลุกคลีกับผู้ติดเชื้อ กลุ่มผู้สัมผัส/คลุกคลีกับผู้เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยง กลุ่มผู้เข้าไปในสถานที่เสี่ยง เช่น เรือนจำ กลุ่มผู้ถูกกักตัวตามมาตรการจังหวัด/แพทย์สั่ง ซึ่งที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 169 คน ล้วนกักตัวจนครบกำหนดโดยไม่มีรายงานการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว 

นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติ ยังได้ออกประกาศงดญาติเยี่ยมผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภายในสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกรมคุมประพฤติ และนำเทคโนโลยีการสื่อสารอย่าง Video Call มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการแทนการเยี่ยมอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID–19 ในสถานที่ทำงานและที่สาธารณะ โดยจัดเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศ และเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน อาทิ การลงเวลาทำงาน การใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเครือข่ายภายใน ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น

“ผมขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติทุกท่านถือว่า ปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 นี้ เป็นวาระแห่งชาติ ขอให้ทุกท่านดำเนินการตามแนวทางที่กรมคุมประพฤติแนะนำอย่างเคร่งครัด ยึดประโยชน์ของชาติและส่วนรวมเป็นหลัก และดูความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ประเทศชาติ ประชาชน และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ โดยเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุมประพฤติทุกคนครับ” อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าว

สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นเข้ามาติดต่อราชการกับสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมคุมประพฤติอย่างเคร่งครัด ต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ และเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร

          อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า กรมคุมประพฤติ จะออกมาตรการต่างๆ มารับมือกับวิกฤต Covid-19 แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงและแผ่กว้างนั้น ทำให้บุคลากรของกรมคุมประพฤติได้เรียนรู้และปรับตัว เพื่อให้การดำเนินงานคุมประพฤติไม่หยุดชะงัก และยังคงแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามเงื่อนไขและการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมทั้งดูแลช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลให้ก้าวพ้นผ่านวิกฤต Covid-19 นี้ไปด้วยกัน


โปรดติดตามอ่านรายละเอียดตอนหน้า