จำนวนผู้เข้าชม : 136

   


คุมประพฤติหารือการดำเนินงาน บ้านปูลารายอ กาแลตาแป จ.นราธิวาส [2024-02-12]

                วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 กรมคุมประพฤติ จัดประชุมหารือการดำเนินงานโครงการสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์บ้านปูลารายอ กาแลตาแป ครั้งที่ 1/ 2567 ร่วมกับกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) โดยมีนางอาภรณ์  แก้วเวียงชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม นางสาวสายฝน จันทะพรม ผู้อำนวยการกองบริหารและส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลการดำเนินงานของสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์บ้านปูลารายอ กาแลตาแป และการดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ผู้พักอาศัยและผู้ถูกคุมความประพฤติ ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานบ้านปูลา รายอ กาแลตาแป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                 สถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ บ้านปูลารายอ กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเป็นสถานที่สำหรับพักอาศัยชั่วคราวและให้การช่วยเหลือในด้านการพัฒนาจิตใจ ฝึกอบรมความรู้และฝึกอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อปรับสภาพชีวิตก่อนกลับสู่ชุมชน อันเกิดจากการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไข ฟื้นฟู ติดตาม ดูแล รวมถึงช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมคุมประพฤติให้กลับตนเป็นคนดี และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป