จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ดำเนินการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาแกนนำร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (ZOOM) [2024-02-09]

วันศุกร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐- ๑๒.๐๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล  แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ พร้อมด้วย นายสุพิศย์ ปัทมะ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาการพนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ นำพี่เลี้ยงและแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร จำนวน ๙ คน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ ที่๓ เพื่อพัฒนาแกนนำร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการอำนวยการฯนำพี่เลี้ยงและสมาชิกชมรม จำนวน ๘ คน ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการเตรียมความพร้อมสู่การประกวดระดับภาค จากห้องประชุม๒ ชั้น๑ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (ZOOM)   ณ ห้อง Friend Corner ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  สำนักงานงานประพฤติจังหวัดยโสธร

เอกสารดาวน์โหลด :

BBC108DD-1EEC-4745-942B-02490F2DF597.jpeg