จำนวนผู้เข้าชม : 18

   


สนง.คป.จ.ชม.จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคนิคประสบการณ์การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ ในรูปแบบ ON LINE ผ่านระบบ Zoom Meeting [2024-02-09]

เอกสารดาวน์โหลด :

9 กพ 67 แลกเปลี่ยนทูบี 127.jpg