จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ เรื่อง กฎ ระเบียบที่ออกตามความ ในพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการจำแนก [2024-02-08]

เอกสารดาวน์โหลด :

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ เรื่อง กฎ ระเบียบ และการจำแนก.jpg