จำนวนผู้เข้าชม : 58

   


กรมคุมประพฤติ ประชุมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและสำนักงบประมาณ เพื่อรับฟังการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [2024-02-07]

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุม ระหว่างกระทรวงยุติธรรมและสำนักงบประมาณ เพื่อรับฟังการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอภิชาติ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พร้อมกับ นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรมคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 10 - 01 อาคารกระทรวงยุติธรรม

          ในการนี้ กระทรวงยุติธรรมได้รายงานแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนประเด็นข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง โดยทางสำนักงบประมาณได้เสนอแนะแนวทาง พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 หลักเกณฑ์การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 โดยให้มุ่งผลประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญ