จำนวนผู้เข้าชม : 110

   


กรมคุมประพฤติร่วมงาน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 [2024-02-05]

         เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ระดับประเทศ โดยมี นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย พร้อมด้วยนางนุสรา วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ MCC HALL ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

        TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จัดการแข่งขันต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 20 แบ่งการแข่งขันเป็น 3 รุ่น ตามกลุ่มอายุคือ รุ่น Junior รุ่น Pre -Teenage และรุ่น Teenage เกณฑ์การพิจารณาตัดสินที่สำคัญ ได้แก่ ความสามัคคี ความแข็งแรง ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์และความสนุกสนาน การใช้ท่าเต้นที่ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพสอดคล้องกับจังหวะดนตรี จากการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เช่น มีความอดทน เคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่ม มีระเบียบวินัย รู้จักรอคอย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น