จำนวนผู้เข้าชม : 170

   


คุมประพฤติจัดประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุมประพฤติขับเคลื่อนภารกิจกรมคุมประพฤติเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ [2024-02-02]

              เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายโฆสิต  สุวินิจจิต .เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2567  โดยมีพลตำรวจโท พรชัย ขันตี รองประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรมคุมประพฤติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online - Conference)

               การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุมประพฤตินโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการสนับสนุนการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกรมคุมประพฤติ ในด้านการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ การแก้ปัญหา การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด นอกจากนี้   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจกรมคุมประพฤติ และต้นแบบความร่วมมือของภาคประชาชนด้วยกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดย    ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี