จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ จัดประชุมสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗และชี้แจงเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดหญิง [2023-11-17]