จำนวนผู้เข้าชม : 105

   


คุมประพฤติร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ [2023-11-17]

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับ คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานกรรมาธิการ โดยมี พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยนายวีระกิตติ์  หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10-01 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม

โอกาสนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลด้านการใช้หลักนิติธรรม (Rule of Law) ที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ ดังนั้น บทบาทของกระทรวงยุติธรรม จะต้องใช้ความเข้มแข็งของหลักนิติธรรมให้เกิดกับคนทุกคน ทั้งนี้ ได้ฝากให้คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาและสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป