จำนวนผู้เข้าชม : 103

   


คุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จและประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE [2023-11-16]

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ทูบีนัมเบอร์วัน” (TO BE NUMBER ONE ) ประจำปีงบประมาณ 2567  ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ อธิบดีกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรด้านสื่อมวลชน เฝ้ารับเสด็จ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสให้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นประจำทุกปี เพื่อทรงรับทราบผลและแผนงานของทุกหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และพระราชทานแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งทรงให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนางานในโครงการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

สำหรับกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE คือการดำเนินงานผ่านระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับเขตในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจฯ เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ รวมทั่วประเทศ 75,854 แห่ง และได้ขยายไปยังห้างสรรพสินค้าเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีก 5 แห่ง โดยในปี 2567 โครงการ TO BE NUMBER ONE ได้มีแผนดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 3  คือ สร้างกระแส, สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ, สร้างและพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนเพิ่มเติม คือ การพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาเกณฑ์ตัวชี้วัดการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ เขต กรุงเทพมหานคร รวมทั้งชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในทุกประเภท ให้มีคุณภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเยาวชนทั้งกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ..2567 นี้ นับเป็นปีที่ 6 ที่กรมคุมประพฤติได้เข้าร่วมการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งกรมคุมประพฤติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาใช้ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน