จำนวนผู้เข้าชม : 124

   


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้ากราบนมัสการ และนิมนต์ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมประพฤติ [2023-11-15]

 

          วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2566)  พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ  นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  เข้ากราบนมัสการและนิมนต์ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุมประพฤติ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ถนนประชาธิปก  เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

       ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์และการดำเนินการปัจจุบันของกรมคุมประพฤติ    การประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนางานคุมประพฤติ และแนวทางการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งยาเสพติดสร้างปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และทำให้เกิดผลเสียหายต่อประชาชน หากมีการแก้ปัญหาพื้นฐานทางด้านจิตใจ จะช่วยยับยั้งให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดได้ รวมถึงการพัฒนาเยาวชนให้ผูกพันกับกรอบจริยธรรม หลักพุทธธรรมและยึดมั่นในหลักศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต